הכנת תב"עות ובדיקת תכניות

הכנת תב"עות מפורטות ונושאיות וקידומן עד מתן תוקף
בדיקת תכניות מסוגים שונים עבור ועדות לתכנון ובניה

 


 הכנת תב"עות

  • הכנת תכנית בנין עיר על פי נוהל מבא"ת – תשריט, תקנון ונספחים
  • טיפול בדרישות הגופים הסטטוטוריים
  • ליווי עד למתן תוקף

בדיקת תכניות

  • בדיקת תב"ע בהיבט התכנוני העירוני ובהתאם לנוהל מבא"ת
  • בדיקת תכנית לצרכי רישום עפ"י הגדרתה בפקודת המדידות, בהתאם לחוק התכנון והבניה, חוק מקרקעין, לרבות התאמה לתכניות בניין עיר
  • כתיבת דו"ח בדיקה וחוו"ד מקצועית, הכנת הבקשות לועדה
  • ליווי ההליך מול האדריכל המתכנן והיועצים השונים וכן מול ועדת התכנון

דילוג לתוכן